Werkwijze sectie natuurkunde - bovenbouw

In de bovenbouw word je voorbereid op je eindexamen. In de tweede fase is het behalen van het centraal schriftelijk lang niet meer het enige doel. Naast vakinhoudelijke kennis moet je ook leren studeren. Voortgangsbewaking wordt daarmee een belangrijk onderdeel van het onderwijsproces. Om inzicht te verkrijgen in zowel de studiehouding als het bereikte niveau zullen in de bovenbouw wekelijks voortgangstoetsen beschikbaar zijn. Daarmee zijn er bij de sectie natuurkunde drie soorten toetsen per toetsperiode.
De voortgangstoets, de tussentijdse beoordelingstoets en de toets in de toetsweek.

 

Inhoud Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingVoortgangstoetsen
Ga naar bestemmingTussentijdse beoordelingstoetsen
Ga naar bestemmingToets in de toetsweek
Ga naar bestemmingExcelleren
Ga naar bestemmingMaatwerk
Ga naar bestemmingRapportage
Ga naar bestemmingHuiswerk

 

Terug naar begin van document Voortgangstoetsen

Je krijgt wekelijks voortgangstoetsen aangeboden via deze website of via het kwt-uur. Deze voortgangstoetsen zijn gemaakt met als doel je te helpen je studiemethode te optimaliseren. Een deel van de voortgangstoets toetst of de net behandelde stof is begrepen en de rest van de voortgangstoets herhaalt stof die reeds eerder is behandeld en voor de komende toetsweek wederom op het programma staat.
Leerlingen van 4 HAVO, 4 VWO en 5 HAVO die onvoldoende staan voor natuurkunde moeten deze voortgangstoets maken en inleveren bij de docent (een docent kan eventueel afwijkende afspraken maken die strenger zijn of ook afspraken maken voor 5 en 6 VWO). Alle andere leerlingen mogen de voortgangstoets ook inleveren (voor hen is dit dus niet verplicht). Per periode kan of moet een leerling ongeveer 8 voortgangstoetsen inleveren. De docent kijkt minimaal 4 van deze werken na en geeft deze binnen ongeveer een week weer terug. Overigens zal de docent niet van te voren aankondigen welke van de ongeveer 8 voortgangstoetsen nagekeken worden. Leerlingen wiens werk niet is nagekeken kunnen met medeleerlingen wiens werk wel is nagekeken overleggen over de juiste uitwerkingen. Door deze werkwijze hebben zowel jij als jouw docent zicht op het niveau waarop je de stof beheerst. Zowel jouw docent als jij worden op tijd gewaarschuwd als het gewenste niveau niet wordt bereikt of als de studiemethode niet voorziet in het op tijd herhalen van de oude stof. Zowel jij als jouw docent kan zijn werkwijze aanpassen aan de gewonnen inzichten.
De voortgangstoetsen zijn voortgangstoetsen zoals bedoeld in het leerlingstatuut (juli 2010 – artikel 9).
Elke ingeleverde voortgangstoets wordt door jouw docent beoordeeld met een score van 0 t/m 3. Met dien verstande dat 0 en 1 onvoldoende scores en 2 en 3 voldoende scores zijn. Als je voor een complete set voortgangstoetsen in een toetsperiode een gemiddelde score van 2,0 of meer behaalt dan wordt het punt van de betreffende toetsperiode met 10 % verhoogd.
Als de score te laag is heeft deze geen consequenties voor jouw cijfer, wel wordt met jou overlegd hoe je voor de volgende toetsperiode een hogere score zou kunnen bereiken.

Terug naar begin van document Tussentijdse beoordelingstoetsen

De tussentijdse beoordelingstoetsen zijn beoordelingstoetsen zoals bedoeld in het leerlingstatuut (juli 2010 – artikel 9).
Je krijgt minimaal 1 centraal geplande tussentijdse beoordelingstoets per toetsperiode aangeboden.
De tussentijdse beoordelingstoetsen van een toetsperiode tellen allen tezamen voor 20% van het toetsweekcijfer.
De eventuele bonus die verdiend kan worden met de voortgangstoetsen wordt verrekend op het toetsweekcijfer.

Terug naar begin van document Toets in de toetsweek

De toets in de toetsweek is eveneens een beoordelingstoets zoals bedoeld in het leerlingstatuut (juli 2010 – artikel 9).

Terug naar begin van document Excelleren

Naast deze standaardwerken worden er voor de “betere” leerlingen ook met enige regelmaat andere activiteiten zoals practica, extra onderwerpen of voortgangstoetsen van een hoger niveau aangeboden. Deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd in plaats van de standaard voortgangstoetsen of als extra naast de standaard voortgangstoetsen. De extra activiteiten zijn echter alleen na toestemming van de vakdocent als vervanging voor de standaard voortgangstoetsen in te zetten en zijn in principe alleen voor de “betere” leerlingen. De studielast en moeilijkheidsgraad worden op de website bij de opdrachten vermeld.

Terug naar begin van document Maatwerk

Mocht je een onderwerp bijzonder moeilijk vinden dan kun je bij jouw docent terecht om daar te vragen voor voortgangstoetsen die speciaal voor jou gemaakt worden en betrekking hebben op dat deel van de stof waar je problemen mee hebt.
Daarnaast kun je met jouw docent overleggen over de boeken uit de mediatheek die je het beste zou kunnen gebruiken als extra ondersteuning bij jouw studie.
In de mediatheek staan namelijk twee bovenbouw methoden. Systematische Natuurkunde is, zoals de naam al zegt, systematisch opgebouwd. Het is wat betreft manier van uitleg vergelijkbaar de aantekeningen, maar er staan meer opgaven in. Pulsar is een methode die is gebaseerd op opgaven. In deze methode tref je dus veel opgaven aan.

Terug naar begin van document Rapportage

De wekelijkse score voor de voortgangstoetsen (0 t/m 3) zal op het werk worden vermeld. Je bent dus in het bezit van de opgaven, hun uitwerkingen, het commentaar van jouw docent en de door jouw docent toegekende score.
Het wordt dan ook aangeraden deze werken netjes op te bergen zodat deze als naslagwerken beschikbaar zijn bij de voorbereiding van toetsen zowel voor het huidige schooljaar als daarop volgende.
Aan het einde van de toetsperiode wordt de gemiddelde score berekend voor de voortgangstoetsen.
De eventueel behaalde 10% zal worden vermeld op het werk van de toetsweek.
In het algemeen geldt dat je de opgaven, hun uitwerkingen en de door jouw docent toegekende score mee naar huis krijgt. Uitzondering hierop is een werk dat onderdeel is van het schoolexamen. In zo’n geval kun je het eigen werk niet meekrijgen, maar je kan wel vragen voor een kopie.
Tussentijdse beoordelingstoetsen en toetsweken staan vermeld in de leerstofplanners (ook deze staan op de website). Daarmee is reeds aan het begin van het schooljaar duidelijk wat de stof voor de diverse toetsen is en wanneer deze zijn.

Terug naar begin van document Huiswerk

Naast de wekelijkse voortgangstoetsen is er natuurlijk ook het “gewone” huiswerk.
Het gewone huiswerk is dan met name het LEREN van feiten, formules, theorie en technieken, zoals je deze bent tegengekomen in de les, in de aantekeningen en in de voortgangstoetsen.
In de mediatheek zijn boeken beschikbaar. Mocht je behoefte hebben aan meer opgaven dan zijn verwerkt in de aantekeningen en de voortgangtoetsen dan kun je gebruik maken van deze boeken. Er zijn niet-uitleenbare exemplaren en een beperkt aantal uitleenbare exemplaren beschikbaar.

Terug naar begin van document