Het profielwerkstuk bij de sectie natuurkunde

Inhoud Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingMogelijke onderwerpen
Ga naar bestemmingTijdpad begeleiding en beoordeling profielwerkstuk
Ga naar bestemmingHet logboek

 

Download leerlinginformtatie profielwerkstukDownload de leerlinginformatie voor het profielwerkstuk.

Er zijn ook een aantal websites betreffende profielwerkstukken opgenomen bij de "Links".
Bij deze websites zijn voorbeelden van onderwerpen of zelfs hele profielwerkstukken te vinden.

Terug naar begin van document Mogelijke onderwerpen


Terug naar begin van document Tijdpad begeleiding en beoordeling profielwerkstuk

FASE I

Tijdens deze fase vindt er een oriënterend gesprek met de vakdocent plaats. Verder wordt het onderzoek/werkstuk reeds zo nauwkeurig mogelijk voorbereid.

Beoordelingsaspecten zijn o.m.:

 

FASE II

Tijdens deze uitvoeringsfase wordt, op een nader te bepalen tijdstip met de vakdocent een voortgangsgesprek gevoerd. Hiertoe dient het logboek uiterlijk één week van tevoren, ter inzage, te worden ingeleverd.
Alle gegevens die nodig zijn voor het eindverslag, dienen verzameld te zijn.

Nu zijn de beoordelingsaspecten o.m.:

 

FASE III

Tijdens deze fase wordt van het voorafgaande een schriftelijk verslag gemaakt.
De eindbeoordeling vindt plaats in de vorm van een gesprek waarin de profielwerkstukbegeleider samen met jou het gehele profielwerkstuk/verslag doorneemt. Tijdens dit gesprek zul je worden gevraagd om je antwoorden op de onderzoeksvragen of de conclusies uit de experimenten toe te lichten. De begeleider zal hier en daar wat dieper op de stof ingaan om te zien in hoeverre je begrepen hebt wat je gedaan hebt.
Zowel logboek als verslag moeten dan worden ingeleverd.

Bij de beoordeling van het verslag wordt, voor zover van toepassing, o.m. gelet op:

 

Eindbeoordeling profielwerkstuk:


Max.
Subtotaal Fase I 20
Subtotaal Fase II
35
Subtotaal Fase III 45
Totaalscore 100

Terug naar begin van document Het logboek

Het logboek is een gelinieerd schrift, A4-formaat. Het geeft een chronologisch overzicht van alle activiteiten die gedaan zijn voor de totstandkoming van het profielwerkstuk.
Het geeft je begeleider de gelegenheid het proces op de voet te volgen en waar nodig bij te sturen. Het logboek vormt de basis voor het uiteindelijk te schrijven werkstuk.

Een aantal afspraken:


Terug naar begin van document